Jūlijs
Lai top gaisma

Apkopotās politisko partiju atbildes draudzes jautājumiem

iesūtīts: 2017.05.26 09:39
Šā gada aprīļa mēneša Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes padomes sēdē notika diskusija par 3. jūnijā gaidāmajām pašvaldības vēlēšanām, pēc kuras tika apkopoti vairāki jautājumi politiskajām partijām, kuras gatavojas piedalīties vēlēšanās Tukuma novadā. Apkopotie jautājumi aptver draudzes intereses, kam ir tieša vai netieša ietekme uz vidi, sabiedrību un vērtībām novadā, mijiedarbībā ar draudzes rīcībā esošajiem īpašumiem, savulaik ar novada pašvaldību slēgtajiem līgumiem vai draudzes sociālo lomu pilsētā.

Partiju iesniegtos viedokļus un atbildes iepriekš bija paredzēts publicēt draudzes mājaslapā un draudzes avīzē. Tā kā kārtējā draudzes avīze ir vēl sagatavošanas posmā, publicējam apkopotās atbildes vispirms draudzes mājaslapā, dodot iespēju ar tām ikvienam iepazīties. Galvenā vēlme ar šiem jautājumiem bija noskaidrot katras partijas attieksmes, redzējumus, vērtējumus pēc būtības, kā arī pamata vērtības, un ne tik daudz konkrētus solījumus, kā arī vēlme deputātus mudināt uz turpmāku sadarbību.

Jāpiezīmē, ka Tukuma luteriskajai draudzei pieder dažādi cilvēki, kuriem ir atšķirīgi politiskie redzējumi, un pats par sevi šis fakts ir apliecinājums draudzes cilvēku līdzdarbībai un iesaistei novada dzīvē. Tamdēļ ir būtiski draudzes pašas ietvaros palikt bezpartejiskiem, saglabāt neitralitāti un nedalīt cilvēkus pēc politiskajiem uzskatiem vai piederības. Vēlme ir rosināt draudzes locekļiem pašiem domāt un vērtēt, iesaistīties un būt sabiedriski aktīviem.
Tā kā draudze piedalās kopējā labuma radīšanā novadā, noteikti nav vienaldzīgi jautājumi, kur saskaras novada un draudzes intereses. Mums visiem taču ir vēlme redzēt novadu sakoptu un attīstītu, un lai tam visam būtu svētība!

No visām 7 partijām, kurām tika iesniegti vieni un tie paši jautājumi, atbildes tika saņemtas no 6 partijām. Piedāvājam lasītājiem atbilžu apkopojumu par sagatavotajiem jautājamiem.

Jāpiebilst, ka atbildes ir publicētas saīsinātā veidā, jo katrai atbildei iepriekš bija noteikts ierobežojums ne vairāk kā 120 vārdi.

 

  1. Brīvības laukuma rekonstrukcijas projekts, SIA “Mark arhitekti” iecere. Kāds ir katras politiskās partijas redzējums attiecībā uz Brīvības laukuma rekonstrukciju, ņemot vērā vecpilsētas dominanti – vecāko mūra ēku un valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Tukuma evaņģēliski luterisko baznīcu?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Ievērojot pēctecības principu – 2013. gadā organizēto publisko metu konkursu un tā rezultātā noslēgto līgumu ar uzvarētāju SIA „Mark arhitekti”, turpināsim Brīvības laukuma rekonstrukcijas projekta izstrādi, lai perspektīvā piesaistot, ārpusbudžeta finansējumu veiktu arī būvdarbus. Pašlaik projekts ir izstrādes procesā un ir notikusi pirmā tā publiskā apspriede, kuras galvenie priekšlikumi turpmākai pilnveidei bija satiksmes organizācijas jautājums un atsevišķu laukuma funkcionālo zonu izvietojums. Neviens no klātesošajiem neizteica kategorisku noraidījumu Brīvības laukuma rekonstrukcijas nepieciešamībai. Jautājumā par Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas dominanti vecpilsētas apbūvē, projekta autoriem projektēšanas uzdevuma kultūrvēsturisko prasību sadaļā noteikts – „respektēt vēsturiskās, arhitektoniskās un mākslinieciskās kvalitātes, kas saglabājušās Brīvības laukumā un tā apkārtnē, tai skaitā vēsturiskās robežas un apbūvi”. Detalizētu viedokli par projektēšanas prasību izpildi varēsim sniegt tikai pēc tā izstrādes un ekspertīzes veikšanas.

Vienotība

Mūsuprāt, izstrādātais projekts lieliski apvieno gan Tukuma vēsturisko daļu, gan atjaunoto Brīvības laukumu. Šādā apvienojumā tas noteikti atspoguļo Tukuma Vienotības partijas ieceres attīstīt Tukuma novadu un pilsētu, tomēr saglabājot arī pamatvērtības.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Brīvības laukums ir un būs pagātnes, tagadnes un nākotnes krustpunkts, un tam ir jābūt izcilam. Tukuma Brīvības laukuma pārbūves projektā jāievēro gan baznīcas, gan cita vēsturiskā apbūve, gan pamestie (nesakoptie) īpašumi, gan esošā slodze teritorijai – dzīvojamā apbūve, transports, valsts un pašvaldības iestādes, veikali u.c. Pārbūve nedrīkst samazināt apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pasliktināt uzņēmējdarbības iespējas. Galvenais – kāds ir plānoto darbību mērķis? Tā noteikšanai ļoti svarīgs ir baznīcas viedoklis.

Latvijas Zaļā partija

Brīvības laukums ir jāatjauno saskaņā ar veco arhitektūru... Ņemot vērā to, ka Tukuma vēsturiskā zona un vecpilsētas arhitektūra ir pietiekami svarīga, šis projekts virzāms caur darba grupu, kur primāri iesaistās vēsturisko ēku īpašnieki, - ar mērķi pielāgot centru vēsturei un cilvēkam ikdienā. Jo visa kultūrvide ir tieši centrā, un tā saglabājama vēsturiskā izskatā, nevis modernismā.

Nacionālā apvienība

Brīvības laukuma izgaismošana un paplašināšana publisku pasākumu vajadzībām ietilpst NA programmā, taču uzskatām, ka projektam ir nepieciešams veikt uzlabojumus. Ar laukuma sakārtošanu domājam ne tikai bruģēto laukumu, bet arī ēkas un teritoriju ap laukumu, uzsverot to vēsturisko vērtību. Baznīcas ēka ir Brīvības laukuma centrs un Tukuma vizītkarte - tas jāņem vērā.

Tukuma vēsturiskā centra ēku, tostarp Brīvības laukuma un Baznīcas izgaismošana ir NA četru gadu plānā jau pirms Brīvības laukuma rekonstrukcijas. Gaišumam jābūt ne tikai laukuma centrā! Izgaismojot ēkas ap Brīvības laukumu, tai skaitā arī baznīcas, pilsēta iegūtu unikālas un skaistas vietas.

No sirds Latvijai

Mēs uzskatām, ka Brīvības laukuma rekonstrukcijas projekts pašlaik ir sasteigts un nepārdomāts, jo minētā rekonstrukcija pati par sevi neatrisina jautājumu par laukumam apkārt esošo ēku sakārtošanu un kopējo vecpilsētas ainavas veidošanu.

 

  1. Vairākas Latvijas pašvaldības (Rēzekne, Jūrmala u.c.) savos budžetos regulāri atvēl līdzekļus valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanā, restaurācijā, konservācijā vai avārijas situāciju novēršanā, kurus konkursu kārtībā apgūst novada teritorijā reģistrēto kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji). Vai šādus līdzekļus politiskās partijas atvēlētu novada pašvaldības budžetā savas pārstāvniecības gadījumā, lai sekmētu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju, konservāciju vai avārijas situāciju novēršanu novadā?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Pirmkārt, pašvaldībā jau darbojas divas atbalsta programmas „Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā” un „Par pašvaldības palīdzību ēku fasāžu atjaunošanai” kuru mērķis ir veicināt vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu restaurāciju un vēsturiskās apbūves saglabāšanu. Budžeta līdzfinansējums 2017.gadā ir 20'000 EUR, kas tiek piešķirts pieteikumu iesniegšanas kārtībā.

Otrkārt, tiek nodrošināts līdzfinansējums reliģisko draudžu infrastruktūras un citiem projektiem.

Treškārt ir iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi no 25% – 90% (divus līdz četrus gadus), ja renovācija veikta bez pašvaldības līdzfinansējuma.

Mūsu partijas pārstāvniecības gadījumā arī turpmāk kultūras pieminekļu īpašniekiem tiks nodrošināti visi iepriekšminētie atbalsta veidi. Papildus likumdošanas līmenī virzīsim priekšlikumu par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanas fonda izveidi.

 

Vienotība

Uzskatām, ka sava kultūra ir jāciena un jāsaglabā, tādēļ noteikti mēģinātu rast finansējumu, lai sekmētu kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanu un saglabāšanu.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Uzskatām, ka Tukuma arhitektūras vēsturiskais centrs ir kritiskā stāvoklī. Ir pēdējais laiks Tukuma vēsturiskā centra glābšanas politikas izstrādei, izveidojot šim mērķim speciālu budžetu un darba grupu, iesaistot profesionāļus un speciālistus. Ir kritiski jāpārskata pilsētas valdījumā esošo ēku pielietojamību, kā arī jāveic darbs ar privātpersonām – nekustamo īpašumu tiesību turētājiem.

 

Latvijas Zaļā partija

Finanšu resursi ir ierobežoti un pašvaldības līmenī ir tomēr jāsaprot, ka visiem objektiem nepietiks, bet šī pilsētas arhitektūras daļa -Brīvības laukums -  ir visbūtiskākā un vissvarīgākā. Pārējā pilsētā – tirgus apbūve, Katrīnas laukuma apbūve, Raudas ielas un citas vietas ir iespējams modernizēt un eksperimentēt. Ar Brīvības laukumu eksperimentēt nedrīkst! Pagastos un ciemu centros, kā arī dažādos tūrisma objektos un kultūrvēsturiskos objektos mēs uzklausīsim Tukuma Muzeja pārstāvjus, pagastu pārvalžu ilggadīgos vadītājus, konsultatīvo padomju un uzņēmēju viedokļus. Par konkrētiem skaitļiem šobrīd nerunāšu, bet gan vairāk par vīziju un redzējumu.

 

Nacionālā apvienība

Drosmīgi, apzinoties atbildību par dotiem solījumiem, atbildēsim - Jā! NA priekšvēlēšanu programmas vadošajos punktos ir definēta mūsu atbildība pret arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļiem. Uz jautājumu: kur ņemsiet līdzekļus, atbildēsim – ja līdzekļus meklē aktīvi, nevis tikai runā, ka līdzekļu trūkst, tad naudu var sarūpēt. Pašvaldības saistošie noteikumi “Par pašvaldības palīdzību ēku fasāžu atjaunošanai” paredz līdzfinansējumu līdz 50% no fasāžu atjaunošanas darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 5'000 EUR. Uzskatām, ka būtu izvērtējamas iespējamās izmaiņas noteikumos, paredzot samazināt līdzfinansējumu līdz procentuālo daļu līdz 30%, bet palielināt līdzfinansējuma summu līdz 10'000 EUR. Tas dotu iespēju lielāku darbu veikšanai.

 

No sirds Latvijai

Savas pārstāvniecības gadījumā, lai sekmētu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju, konservāciju vai avārijas situāciju novēršanu novadā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, partija izvērtētu jautājumu par līdzekļu atvēlēšanu konkrētam mērķim novada pašvaldības budžetā.

 

  1. Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes diakonija, zupas virtuve un brīvprātīgie, sadarbojoties ar SIA „Dekšņi” un SIA „Lestenes maiznīca”, kas finansē labdarības projektu, izdala zupu un maizi trūcīgām personām kopš 2009. gada. Šajos vairāk nekā 8 gados ir izdalītas ap 140 000 zupas porcijas trūcīgajiem. Pārtikas izdalīšana notiek, izmantojot draudzes brīvprātīgo darbinieku resursus, kā arī draudzes telpas un energoresursus. Kā politiskās partijas vērtē uzņēmēju un draudzes ieguldījumu sociālo jautājumu risināšanā, un vai tās saredz iespējas, ka šis nozīmīgais darbs varētu tikt paplašināts un uzlabots ar pašvaldības finansiālu atbalstu?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Mēs augsti novērtējam un esam pateicīgi uzņēmēju un draudzes ieguldījumam sociālo jautājumu risināšanā. Pašvaldības izdevumi sociālās aizsardzības nodrošināšanai pēdējo 6 gadu griezumā sastāda vidēji 10 % vai 2,2 miljonus EUR gadā. Tiek nodrošināts ļoti plašs sociālās palīdzības un pakalpojumu klāsts. Jau vairākus gadus Sociālais dienests sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju un nodibinājumu „Borisa un Ināras Teterevu fonds” nodrošina zupas virtuvi 3 reizes nedēļā. Pārējās 4 dienas nodrošina dažādas biedrības un reliģisko konfesiju draudzes, kur atbalstu (telpas, komunālie pakalpojumi un maksājumi, līdzfinansējums u.c.) nodrošina arī pašvaldība. Uzskatām, ka gadiem veidotā sistēma ir efektīva un paplašināšana nav nepieciešama, īpaši ņemot vērā to faktu, ka trūcīgo iedzīvotāju skaits no 1009 (2015.g.) ir samazinājies uz 840 (2016.g.) un Sociālā dienesta izsniegto zupas porciju skaits no 10'256 (2014.g.) ir samazinājies uz 3625 (2016.g.).

 

Vienotība

Mēs jūtamies lepni, ka dzīvojam kopā ar tik nesavtīgiem līdzcilvēkiem! Domājam, ka labā griba, ko parādāt Jūs un iesaistītie uzņēmumi vairo arī pozitīvu attieksmi sabiedrībā attiecībā uz šo sociālo jautājumu. Domājam, ka šādu jautājumu noteikti varētu risināt, un atrast iespējas, kā pašvaldība spētu sniegt savu ieguldījumu labdarības projektā.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Draudzes un uzņēmēju sadarbība zupas virtuves projektā ir ļoti augstu vērtējama un, iespējams, ne vienam vien novadniekam ļāvusi izdzīvot grūtākā laika brīdī. Pašvaldībai šī iniciatīva būtu ne tikai pozitīvi jānovērtē, bet, sēžoties pie kopīga sarunu galda, jāizskata iespējas, kā šo labās gribas iniciatīvu vērst plašumā un kopīgiem spēkiem strādāt, lai nākotnē kļūtu mazāk personu un ģimeņu, kurām novadā šāda veida atbalsts ir nepieciešams.

 

Latvijas Zaļā partija

Šis darbs protams ir uzteicams un svarīgs. Kādā finansiālajā situācijā šobrīd ir pašvaldība saistībā ar šiem jautājumiem sociālajā dienestā un citās sabiedriskajās organizācijās, kas veic līdzīgu darbību, es nepateikšu, tik to, ka arī Latvijas Sarkanā krusta Tukuma komiteja ir ilgstoši pildījusi šo Tukuma novada Domes iepirkumu vairākus gadus. Šogad budžetā esam atvēlējuši nodrošināt 8600 porcijas zupas. Vai tas ir pietiekošs vai pat par daudz es nebūšu kompetents atbildēt, jo man nav statistikas vai informācija par šo darbu un apmeklētību. Katrā ziņā mēs esam par veselīgu sabiedrību un drošu vidi, kas ietver arī domu, ka paēdis cilvēks ir mazāk bīstams pārējai sabiedrībai.

 

Nacionālā apvienība

Izsakām lielu pateicību par šāda darba veikšanu! Sociālo jautājumu risināšana ir viena no pašvaldību funkcijām, kas tai noteiktas ar likumu - šo darbu pašvaldības ir veikušas un veiks. Labākais risinājums – visu dienestu un organizāciju sadarbība un darbošanās pēc kopīgi izveidota plāna, taču rūpīgi jāizvērtē sociālās palīdzības paplašināšana. NA iestājas par līdzekļu pārdomātu izlietošanu. Sadarbojoties, var atrast dažādas līdz šim neapzinātas iespējas.

 

No sirds Latvijai

Uzņēmēju un draudzes ieguldījums sociālo jautājumu risināšanā ir uzteicams un atbalstāms, bet, lai uzlabotu novada iedzīvotāju sadzīvi, mūsu partija iestājas par brīvpusdienu nodrošināšanu visiem pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kas būtu milzīgs atspaids ģimenēm un papildinājums Jūsu veiktajam darbam.

 

  1. Tukuma Brāļu kapos 1940. gada 19. maijā tika atklāts Kārļa Zemdegas veidotais piemineklis „Strēlnieks” (tautā saukts arī „Puisītis”). Draudze savulaik iestājās pret šīs kapsētas pārdošanu, tāpēc ar patapinājuma līgumu uz 25 gadiem Tukuma novada pašvaldībai nodeva lietošanā Meža kapsētu. Tēlnieka K. Zemdegas veidotais piemineklis un apbedījumu vietas līdz šim uzturētas apmierinošā kārtībā. Ņemot vērā mūsu tautai nozīmīgas kultūrvēsturiskās vērtības un cieņu pret aizgājējiem, jo sevišķi Brīvības cīnītāju piemiņu, - kā pašvaldību vēlēšanās pārstāvētās partijas vērtē gatavību turpināt uzturēt Kārļa Zemdegas veidoto pieminekli „Strēlnieks” un apbedījuma vietas? Vai partijas uzskata par nepieciešamu salabot ceļa piebrauktuves pie Meža kapsētas?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Pašlaik jau tiek īstenots ES fondu līdzfinansētais projekts, kura mērķis ir sakārtot Melnezera ielas posmu, t.sk. arī gar Meža kapiem pie Brīvības cīnītāju piemiņas vietas (komunikācijas, apgaismojums, iebrauktuves, stāvlaukums, gājēju celiņš, piegulošās teritorijas labiekārtojums, novada Lāčplēša ordeņa kavalieru stelas vietas izbūve u.c.). Projekta realizācijas termiņš ir 2017.gada septembris. Pēc projekta realizācijas gan Kārļa Zemdegas veidotā pieminekļa „Strēlnieks”, gan apbedījumu vietai tiks izveidoti vislabākie nosacījumi un kārtība kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanai un uzturēšanai. Meža kapu un piegulošās teritorijas uzturēšana notiek atbilstoši publiskā iepirkuma nosacījumiem un darbi tiek nodrošināti labā kvalitātē.

 

Vienotība

Noteikti esam gatavi turpināt un uzlabot šī apkārtnes uzturēšanu, tai skaitā sakātot jautājumu par ceļa piebrauktuvēm pie Meža kapsētas.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Latviešu ģeniālā skulptora Zemdegas darbs ir un būs viens no Tukuma lepnumiem. Protams, ka tas ir attiecīgi jāuztur, jākopj un jānodrošina tam kvalitatīva un droša pieeja. Un ir jādara vairāk,– šī vieta ir jāpārvērš ne tikai par tukumnieku, bet valstiska mēroga piemiņas vietu.

 

Latvijas Zaļā partija

Ceļa piebrauktuve apbedījumiem un piemineklim nebūs aktuāla, jo līdz ar Melnezera ielas daļēju rekonstrukciju, tas tiks paveikts līdz šā gada beigām. Kas attiecas uz noslēgto līgumu par patapinājumu, jāvērtē skaitļos. Jo teritorija patapinājumā liela, uzturēšana šādam zemesgabalam tāpat nav maza, par apbedījuma vietām un pieminekli, protams, nav diskusiju, mēs turpināsim to darīt, kā līdz šim.

 

Nacionālā apvienība

Jautājums mazliet pat pārsteidz. Tas viss jau tiek darīts un arī nakotnē, protams, darbs tiks turpināts. Kā jau minējām, atbildīga rīcība attiecībā pret kultūrvēsturiskiem pieminekļiem ir viena no NA prioritātēm.

 

No sirds Latvijai

Pārstāvības gadījumā esam gatavi rūpēties par to, lai tiktu sakopts Kārļa Zemdegas veidotais piemineklis „Strēlnieks” un tam apkārt esošās apbedījuma vietas, kā arī uzskatām, ka noteikti ir labojama ceļa piebrauktuve pie Meža kapiem.

 

  1. Mūsu draudze regulāri rīko koncertus baznīcā, piedalās Muzeju nakts pasākumos u.c. Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds ir izstrādājis darbības programmu 2014. –2021. g. kultūras mantojuma objektam „Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca”. Koncertu darbības turpināšanai atjaunošanas fonds no novada pašvaldības 2017. gadā saņēmis 2400 EUR. Vai pārstāvētās politiskās partijas savas ievēlēšanas gadījumā turpinās izsludināt pieteikšanos un paredzēs līdzekļus budžetā koncertu darbības nodrošināšanai nākamajā pašvaldības darbības termiņā?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Dome 2016.gadā ir apstiprinājusi Latvijas valsts simtgades Tukuma novada programmu „Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts simtgadi”, kas paredz 5 galveno virzienu atbalstu laika posmā no 2016. – 2021.gadam. Programmas izpildei ir piesaistīti vairāki finanšu avoti, tai skaitā, valsts un pašvaldības budžeta, Kultūrkapitāla fonda, Lauku atbalsta dienesta, privātie u.c. līdzekļi. Ir paredzēts katru gadu pie pašvaldības budžeta apstiprināšanas pieņemt arī minētās programmas attiecīgā gada finanšu plānu. Programmas 4.virziena (Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana) viena no aktivitātēm paredz koncertu līdzfinansējumu novada dievnamos. 2017.gada finanšu plānā minētās aktivitātes līdzfinansējumam paredzēti 3886 eiro. Iepriekš saskaņojot koncertu norisi, arī nākamo gadu finanšu plānos konsekventi tiks paredzēts līdzfinansējums to darbības nodrošināšanai.

 

Vienotība

Plānojam turpināt jau iesākto atbalstu un nodrošināt līdzekļus.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Jā, atbilde ir pozitīva.

 

Latvijas Zaļā partija

Neapšaubāmi, ka atbalsts pasākumiem tiks saglabāts gan draudzei, gan citām biedrībām un nevalstiskajām organizācijām. Mēs par prioritāti uzskatām pasākumus, nevis darbības nodrošināšanu subjektiem (biedrības, NVO). Darbības nodrošināšana pati par sevi vērtējama atsevišķi, bet tas neattiecas uz pasākumiem. Pasākumiem finansējums tiks nodrošināts normatīvo aktu robežās un izejot no budžeta kapacitātes biedrību un NVO darbībai.

 

Nacionālā apvienība

Esam lojāli kristīgām vērtībām un kultūrai. Iniciators Baznīcas minētajam pašvaldības līdzfinansējumam ar nosaukumu “Koncerti novada dievnamos” savulaik bija NA deputātu kandidāte Inese Smirnova, un dome šo ideju atbalstīja arī 2016. gadā. Kā viens no punktiem tā iekļauta Latvijas simtgades programmā. Uzskatām, ka pašlaik Baznīca pilda arī Tukuma koncertzāles funkciju, tāpēc pašvaldībai jāturpina atbalstīt vismaz 4 koncertus gadā arī pēc simtgades programmas izpildes. Tāpēc sakām, -  šāds atbalsts no mūsu partijas būs!

 

No sirds Latvijai

Protams, ka mūsu partija ievēlēšanas gadījumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un budžeta iespējām turpinās paredzēt līdzekļus budžetā koncertu darbības nodrošināšanai nākamajā pašvaldības darbības termiņā.

 

  1. Mūsu draudze ir pateicīga par atbalstu, kas saņemts no pašvaldības koncertu rīkošanai, bērnu nometņu rīkošanai, grāmatas izdošanai un citiem projektiem, piemēram, šogad piešķirto finansējumu 4000 EUR apmērā torņa apgaismojuma un pulksteņa darbības atjaunošanai. Kāda veida projektus pārstāvētās politiskās partijas būtu gatavas atbalstīt draudzē turpmāk? Vai partijas redz kādas atbalsta prioritātes?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Arī turpmāk ar līdzfinansējumu mēs esam gatavi atbalstīt reliģisko konfesiju draudžu realizētos Eiropas fondu, Valsts kultūrkapitāla fonda, pieminekļu aizsardzības inspekcijas un citu ārējo finanšu avotu projektus. Turpināsim attīstīt un finansēt pašvaldības mēroga programmas, kuru ietvaros tiks plānots līdzfinansējums gan koncertiem, gan nometnēm, gan citām sabiedriski nozīmīgām iniciatīvām un aktivitātēm. Tāpat kā līdz šim tiks vērtēti un rasta iespēja piešķirt līdzfinansējumu vai cita veida atbalstu līdz 50% apmēram arī individuālajiem draudžu projektiem. Kā atbalsta prioritāti līdzfinansējumam mēs redzam Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes ēkas Brīvības laukumā 1 fasādes rekonstrukciju un energoefektivitātes pasākumu nodrošināšanu.

 

Vienotība

Uzskatām, ka līdzšinēja pašvaldības sadarbība ar Tukuma Ev.-luterisko draudzi ir laba, un esam gandarīti, ka tā aktīvi rīko dažādus pasākumus draudzei, visiem Tukuma pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem. Mūsuprāt tikai pati draudze spēj noteikt prioritārās vajadzības, kam nepieciešams atbalsts un tām to arī sniegsim.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Pašvaldība arī turpmāk atbalstīs projektus, kas vērsti uz novada kultūrvēsturiskās, sociālās un veselīgas vides veidošanu, bērnu atpūtu ar mērķtiecīgu izglītošanas ievirzi. Projekti nevar tikt šķiroti pēc to veidiem vai pieteicējiem. Katrs projekts atsevišķi tiks izvērtēts un lemts par atbalstu.

 

Latvijas Zaļā partija

Mūsu programmā skaidri ierakstīta vīzija par Latvijas dabas un tautas mūžīgu dzīvotspēju. Līdz šim Tukumā par sabiedrības aktivitātēm ir pievērsta pietiekami liela uzmanība, un bijis arī atbalsts, līdz ar to esam par konstruktīvismu un saprotam, ka ceļš ir bijis pareizs. Tas, ko mēs vēlētos dot vairāk Tukuma ļaudīm, ir veselīga dzīvesveida piemērs, zaļā vide un Ģimene. Lielā mērā ģimenes pamatus un vērtības ieliekat arī Jūs. Tādēļ būsim pateicīgi veidot sadarbību un kopdarbu ģimenēm svarīgu jautājumu risināšanā. Tāpat noteikti plānosim to arī ar citām konfesijām Tukumā.  

 

Nacionālā apvienība

Draudzes projektus skatīsim vienlīdzīgi citiem pilsētas un novada kontekstā. NA programmā noteiktā prioritāte ir vēsturiskā centra saglabāšana un sakārtošana. Uzskatām, ka jāsniedz atbalsts pilsētas vizuālā tēla uzlabošanai, tostarp izgaismošanai, un, kā jau minējām, Baznīcas ēka ieņem vienu no centrālajām vietām Brīvības laukumā. Ļoti nopietni strādāsim tūrisma attīstībai. Visas Tukuma baznīcas ir ļoti skaistas, tālab gribētos tām piesaistīt ceļotājus, lai nāk, sajūsminās, ziedo. Bērnu nometņu atbalsts būs viena no mūsu prioritātēm.

 

No sirds Latvijai

Ņemot vērā to, ka Tukuma novadā ir vairāku konfesiju pārstāvniecības, ievēlēšanas gadījumā esam atvērti sadarbībai un sarunām ar jebkuru no to pārstāvjiem, kā arī uzklausīt viņu priekšlikumus, lai kopā ar sabiedrību, izvērtējot iespējamās iniciatīvas, lemtu par to lietderību un labāko rezultātu novada iedzīvotājiem.

 

  1. Draudzes īpašumā ir ievērojama daļa Lauktehnikas teritorijas, kas galvenokārt ir iznomātas (draudze pēdējo 10 gadu laikā novada pašvaldības budžetā kā NĪN ir iemaksājusi ap 90 000 EUR). Lai īstenotu novadam nozīmīgus projektus, – rekonstruētu Zemītes ielu, izbūvētu autobusu pieturu un veloceliņus, tādējādi būtiski uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, šo ieceru īstenošanai draudze savulaik piekritusi zemes atsavināšanai. Kā pārstāvētās politiskās partijas vērtē turpmāku teritorijas labiekārtošanu un attīstību, piemēram, gājēju ceļa izbūvi starp Zemītes ielu un dzīvojamo māju kompleksu gar sporta stadionu un Tukuma vakarskolu?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Pašvaldība ir pateicīga visiem godprātīgajiem nodokļu maksātājiem – arī Tukuma evaņģēliski luteriskai draudzei, jo nodokļi veido galveno ieņēmumus avotu, no kura tiek finansēti sabiedriskie pakalpojumi un autonomo funkciju izpilde. Eiropas fondu līdzfinansētā Zemītes ielas rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas 2,37 miljoni eiro. Atbilstoši pašvaldības Attīstības programmai Investīciju plānā kopā ir iekļauti vairāk 250 novada teritorijas attīstības projekti. Kā prioritārie turpmākajiem četriem gadiem ir noteikti 12 - ar kopējām provizoriskajām izmaksām vairāk kā 25 miljonu eiro (Melnezera, Parādes, Slocenes, Kurzemes, Stacijas, Vilkājas, Purva ielu rekonstrukcija; 2. vidusskolas rekonstrukcija; PII „Vālodzīte” un „Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšana, Kultūras nama rekonstrukcija, 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona būvniecība).

 

Vienotība

Tukuma pilsētai noteikti ir kur augt un attīstīties. Noteikti jāturpina labiekārtot ielas un teritorijas.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Ir skaidrs, ka Tukumam ir jāaug un jākļūst arvien labiekārtotākam tukumnieku interesēs. Mēs augstu vērtējam draudzes ilglaicīgo artavu Tukuma un tukumnieku nākotnē. Izvērtējot patreizējos Tukuma attīstības plānus un draudzes redzējumu uz konkrēto objektu attīstību un, ņemot vērā attiecīgo rajonu iedzīvotāju viedokli, arī turpmāk tiks veikta minēto teritoriju labiekārtošana.

 

Latvijas Zaļā partija

Atbildot uz iespējamo attīstību Lauktehnikā, jāsaka, ka šī pilsētas daļa tiks uzlabota, izejot no uzņēmējdarbības vides faktoriem. Tiks virzīti jautājumi par komunikāciju, ceļu (tai skaitā gājēju) sabiedriskā transporta pievadīšanu kontekstā ar uzņēmēju ierosinājumiem, gan ES struktūrfondu pieejamajiem resursiem gan līdzfinansējumiem saistībā ar spēkā esošajiem Pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Lauktehnika virzīsies uz industrializāciju un primāri atbalsts tiks sniegts tieši šajā jomā. Atsevišķi gājēju celiņi šobrīd nav dienas kārtības jautājums. Protams, par kolektīvo iesniegumu virzību esam pretimnākoši. Ja šādi iesniegumi būs, tad tiks skatīti katrs atsevišķi.

 

Nacionālā apvienība

Jūs nosaucat iedzīvotājiem vajadzīgas lietas, par kurām jau esam sprieduši NA sanāksmēs. Tai skaitā par promenādi, kuras Tukumā nav vispār. Problēma ir deputātu nekonsekvence – kopīgas vīzijas un prioritāšu trūkums. Uzskatām, ka jāatjauno mikrorajonu valdes, un tad kopā ar iedzīvotājiem risināsim viņiem sāpīgās problēmas, tai skaitā ietvju u.c. labiekārtojumu nepieciešamību.

 

No sirds Latvijai

Mūsu partija, protams, ir par turpmāku teritorijas labiekārtošanu un attīstību, bet gājēju iela kopā ar veloceliņu jau ir iekārtota gan visas Kuldīgas ielas, gan Zemītes ielas garumā. Gājēju celiņi un veloceliņi tiek iekārtoti atbilstoši kopējam teritorijas attīstības plānam.

 

  1. Uz draudzei piederošā īpašuma ar privātās partnerības finansējumu Lauktehnikā 2011. gadā tika uzcelta pirmskolas mācību iestāde „Karlsons”. Draudze zemes īpašumu ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā, nesaņemot par to pretī nomas maksu. Ar pašvaldību noslēgtajā līgumā ir paredzēta sadarbība par integrētā mācību satura īstenošanu pirmskolas mācību iestādē. Kā pašvaldību vēlēšanās pārstāvētās politiskās partijas saredz turpmāko sadarbību ar draudzi, ņemot vērā apstākli, ka līgums ar pašvaldību par kopējo sadarbību ir noslēgts uz 7 gadiem? Vai partiju pārstāvji būtu gatavi šo līgumu ar draudzi turpināt? Vai būtu nepieciešams arī citos bērnudārzos novadā ierīkot grupiņas ar integrēto mācību saturu, kurās bērniem būtu iespēja iepazīties ar kristīgo mācību?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Mēs esam pateicīgi draudzei par zemes īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirmsskolas iestādes būvniecībai. Mūsu kopējā sadarbībā esam būtiski samazinājuši bērnu rindu uz nepieciešamo vietu nodrošinājumu Tukuma pilsētas pirmsskolas iestādēs. Esam gatavi turpināt abpusēji izdevīgo sadarbību arī pēc esošā 7 gadu līguma termiņa beigām. Jautājumā par integrētā mācību satura īstenošanu citās novada pirmsskolas iestādēs mēs esam uzticīgi saviem iepriekš paustajiem pamatprincipiem un lēmumu par iespēju bērniem iepazīties ar kristīgo mācību atstājam vecāku izvēlē.

 

Vienotība

Kā jau minējām, draudzes un pašvaldības līdzšinējā sadarbība ir pozitīva, tādēļ uzskatām, ka noteikti turpināsim šo līgumu. Uzskatām, ka ir jāveic iedzīvotāju aptauja par to vai nepieciešam izveidot vel kādu grupiņu ar integrēto mācību saturu un ja iedzīvotāju viedoklis būs pozitīvs, tad pašvaldība darīs visu iespējamo, lai to realizētu.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Iestājamies par pēctecību un prognozējamību pašvaldības darbībā. Līgumattiecības ir turpināmas. Nenoliedzot, ka šai ģeopolitiski sarežģītajā laikā kristīgās vērtības ir viens no mūsu sabiedrības pastāvēšanas stūrakmeņiem, uzskatām, ka katrai mācību iestādei (primāri – bērnu vecākiem) ir jābūt tiesībām lemt par mācību satura veidošanu. Šai izvēlē pašvaldībai nav ētiski iejaukties. Pašvaldības primārais uzdevums ir nodrošināt mācību iespējas un kvalitātes kontroli.

 

Latvijas Zaļā partija

Jebkurš spēkā esošais līgums tiks turpināts arī pēc 3. jūnija vēlēšanām. Jaunie vai pārslēdzamie līgumi tiks vērtēti, vadoties no ekonomiskajiem aspektiem un no tiesiskuma viedokļa.  Attiecībā uz integrēto mācību saturu pirmskolas izglītības iestādēs, jautājums būtu jāuzdod bērnu vecākiem un jāņem vērā viņu viedoklis. Kā izvēli vienmēr varam piedāvāt, bet uzspiest - nekādā ziņā. Esam demokrātiskā valstī ar tiesībām un pienākumiem.

 

Nacionālā apvienība

Līgums jāturpina, pilsētai tas ir izdevīgs. Noteikti izvērtēsim esošo pieredzi pirmskolas mācību iestādē, lai izvērtētu turpmākās sadarbības iespējas. Taču jautājuma daļā, kas attiecas uz kristīgo mācību bērnudārzos un skolās, neliekuļosim un priekšvēlēšanu gaisotnē „nepielīdīsim” vēlētājiem – Baznīcas draudzei. Satversme nosaka, ka valsts un baznīca ir šķirtas, tāpēc obligātu kristīgo mācību izglītības iestādēs neieviesīsim,- respektēsim, ka primāri jābūt bērnu vecāku interesei un iniciatīvai turpināt šādas vai citas integrētās programmas īstenošanu, un pašvaldībai ir jāievēro iedzīvotāju intereses. Katrā ziņā kā fakultatīvs priekšmets, svētdienas skolas – jā, jo tajā nav nekā pretlikumīga; tas māca bērniem par morālām, ētiskām vērtībām pasaules kontekstā.

 

No sirds Latvijai

Ievēlēšanas gadījumā esam atvērti sadarbībai ar Jūsu draudzi un, protams, uzskatām, ka jāpagarina līgumu, kas noslēgts ar mērķi uzlabot novada cilvēku dzīvi.  Attiecībā uz integrēto mācību saturu pirmskolas izglītības iestādēs, kur bērniem būtu iespēja iepazīties ar kristīgo mācību, jautājums būtu jāuzdod bērnu vecākiem un jāņem vērā viņu izteiktās vēlmes.

 

  1. XVII gs., G. Manceļa rosināts, Tukumā darbojās Kristofors Fīrekers (Fürecker, ap 1615–1685), kurš uzskatāms par ievērojamu Kurzemes hercogistes dzejnieku. Viņš iemācījās latviešu valodu, kā tas līdz tam vēl nebija nevienam izdevies. Fīrekera vārds vistiešākajā nozīmē saistāms ar agrāko Tukuma mācītājmuižu, kur viņš pavadījis savu mūža nogali. Mācītājmuiža pastāvēja līdz pat tagadējās Lauktehnikas izveidošanai, un atradās Strēlnieku un Tehnikas ielas krustojumā. Šodien dabā sazīmējams vienīgi mācītājmuižas parks, kura teritorija atrodas iepretī tagadējam Sporta kompleksam. Parks, kurā vienuviet aug dižkoki, nākotnē varētu kļūt par ievērojamu kultūrvēsturisku liecību, vēsturiski nozīmīgu vietu Latvijas kultūras mantojuma kontekstā. Vai pašvaldību vēlēšanās pārstāvētās politiskās partijas atbalstītu ieceri šo teritoriju iepretī Sporta kompleksam nodēvēt par „Kristofora Fīrekera parku” un ierīkot tajā nelielu piemiņas vietu ar informatīvu vēstījumu par šo vēsturisko vietu un Kristoforu Fīrekeru?

 

Tukuma pilsētai un novadam

Mēs pateicamies draudzei par iniciatīvu un priekšlikumu. Tas vistuvākajā laikā tiks nodots profesionāļiem, Tukuma Muzejam, kultūrvēsturiskajai izpētei un attiecīga informatīvā materiāla sagatavošanai. Vienlaikus piesaistīsim pašvaldības tūrisma informācijas speciālistus, priekšlikuma izvērtēšanai no apskates objekta aspekta un attiecīgi iespējamai iekļaušanai tūrisma katalogos (kartēs u.c.). Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas un rezultātu apkopošanas esam gatavi lemt par draudzes iniciatīvas tālāko virzību.

 

Vienotība

Atbildot uz pirmo jautājumu, jau paudām savu viedokli, ka mūsu partijai ir svarīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Tādēļ šāda nosaukuma ieviešana un piemiņas vietas izveide tikai papildinātu Tukuma plašo vēsturi. Mūsu partija noteikti atbalstītu šādu vietas izveidi.

 

Latvijas Zemnieku savienība

Atbalstīsim parka attīstību. Nosaukuma piešķiršana parkam varētu būt loģisks rezultāts pēc priekšdarbiem – parka vērtību apzināšanas, vērtību atjaunošanas un papildināšanas, informācijas izplatīšanas un izvietošanas, u.c. Ņemot vērā, ka K.Fīrekers ir viens no tām kultūrvēsturiskajām vērtībām, par kuru Tukums gadu desmitiem valstiskā mērogā ir klusējis, šāda iniciatīva būtu atbalstāma, atceroties, ka šīs ieceres apspriešanā jāiesaista visi tukumnieki. Ņemot vērā šīs personības atpazīstamu Eiropas mērogā, sadarbībā ar nozares profesionāļiem, būtu apsverama ideja par starptautiska mēroga pasākumu piesaisti Tukumam.

 

Latvijas Zaļā partija

Mēs kā “zaļie” atbalstīsim jebkura milzīga, vēsturiska koka saglabāšanu, sevišķi pilsētā! Ja tas ir šobrīd pieejams parks ar vēsturisku nozīmi, tad caur sabiedrisko apspriešanu noteikti šāda ideja var tikt virzīta... Ja būs soliņi un šāds piemineklis, kā arī vingrošanas un citas ģimenēm atbalstošas lietas, tad tas tikai stiprinās parka apmeklētību.

 

Nacionālā apvienība

NA Tukuma nodaļā ir inteliģenti cilvēki, par Kristoforu Fīrekeru esam dzirdējuši. Viņš iekļauts arī topošajā novada literārajā almanahā, un “Tukuma Literātu apvienība” sadarbībā ar Baznīcu š.g. Dzejas dienās šai parkā realizēs jauku pasākumu.

Paldies par ideju! Tā ir ļoti interesanta un pamatota, lai to atbalstītu! Parks pretī Tukuma Sporta skolai ir neliels, bet tiešām īpaši pievilcīgs ar saviem krāšņajiem kokiem. Tajā ir izveidota arī neliela pieturvieta tūristiem. Vēsturiska informācija neprasīs lielus ieguldījumus, bet objekts ar papildu izzinošu informāciju dos pienesumu Tukumam tūristu piesaistē un novada vēstures izzināšanā.

 

No sirds Latvijai

Mēs uzskatām, - lai teritoriju iepretī Sporta kompleksam nodēvētu par „Kristofora Fīrekera parku” un ierīkotu tajā nelielu piemiņas vietu ar informatīvu vēstījumu par to, nepieciešams veikt ne tikai minētā mikrorajona iedzīvotāju, bet visu novada iedzīvotāju aptauju, jo pēc mūsu domām, par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar novada attīstību, ēku celtniecību, pārbūvi u.c., turpmāk būtu ieteicams rīkot iedzīvotāju aptaujas.


Apkopotās atbildes word formātā lasāmas šeit.
« atpakaļ

Mazais svētbrīdis

Kurš izsauc ļaužu audzes no iesākuma? – Es, Kungs, esmu pirmais, un ar pēdējiem –
tas esmu es!
Jes 41:4

Viņu ieraudzījis, es nokritu pie viņa kājām kā miris, un viņš uzlika man savu labo
roku un teica: nebīsties, es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.
Atkl 1:17

4Moz 24:12–25
Rm 8:18–25
Mt 22:23–40

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »